Mapa pokrycia terenu | GEOSYSTEMS Polska
Landuse

Mapa pokrycia terenu

Mapa pokrycia terenu to kluczowy dla wielu analiz zasób GIS oraz ważne narzędzie w planowaniu przestrzennym tak w skali lokalnej, jak i krajowej.

Mapa pokrycia terenu (landuse/landcover/clutter) opracowana w GEOSYSTEMS Polska jest spójnym zasobem rastrowym o rozdzielczości terenowej 5 i 20 metrów, opracowanym dla całej Polski na podstawie analiz obrazów lotniczych i satelitarnych.

Mapa pokrycia terenu to graficzna reprezentacja obszaru, na której zaznaczane są różne typy użytkowania gruntów, rozmieszczenie roślinności, struktura terenu, oraz inne informacje dotyczące cech geograficznych danego obszaru. Mapy pokrycia terenu są używane w różnych dziedzinach, takich jak geografia, planowanie przestrzenne, ochrona środowiska, nauki o ziemi, a także w obszarze wojskowym i badaniach naukowych.

Mapy pokrycia terenu są kluczowym narzędziem w planowaniu przestrzennym, pozwalającym na analizę użytkowania i zagospodarowania terenu oraz zmian w nim zachodzących. Pomagają zrozumieć, jak dane obszary są wykorzystywane oraz jakie są przeznaczenia terenów na danym obszarze. Dzięki nim możliwe jest podejmowanie lepszych działań na rzecz zachowania zrównoważonego rozwoju.

Podstawowym źródłem danych przy tworzeniu mapy pokrycia terenu GEOSYSTEMS Polska był zestaw zobrazowań satelitarnych IRS-P6 Resourcesat o rozdzielczości 5m. Analiza ortoobrazów IRS-P6 objęła w pierwszej kolejności automatyczną nadzorowaną klasyfikację obiektową, przeprowadzoną w oprogramowaniu Trimble eCognition®, dzięki której obraz został podzielony na segmenty pikseli o zbliżonych charakterystykach spektralnych, przyporządkowane następnie konkretnym kategoriom pokrycia terenu. Wykorzystanie w produkcji zaawansowanych metod klasyfikacji obiektowej oraz sztucznych sieci neuronowych przyspiesza opracowanie i podnosi jakość danych (➭zobacz wideo).

Ważnym etapem jest wizualna kontrola efektów klasyfikacji przeprowadzona z wykorzystaniem zarówno materiału satelitarnego, jak również dostępnych danych referencyjnych. Dla obszarów zurbanizowanych posiłkujemy się interpretacją wizualną ortofotomap o wysokiej rozdzielczości.

Dane te są stale aktualizowane i rozwijane dzięki postępowi technologicznemu. Wykorzystanie technologii satelitarnych, dronów oraz innych narzędzi pozwala na uzyskiwanie coraz bardziej dokładnych i precyzyjnych źródeł, co przekłada się na ich wyższą jakość.

GEOSYSTEMS Polska | Landuse Mapa Pokrycia Terenu