Numeryczny Model Terenu Tatry | GEOSYSTEMS Polska
Budynki 3D | GEOSYSTEMS Polska
Numeryczny Model Terenu

Numeryczny Model Terenu

Numeryczne modele terenu (NMT/DTM) oraz numeryczne modele powierzchni terenu (NMPT/DSM) to kluczowe narzędzia stosowane w analizach geograficznych

Budynki 3D

Budynki 3D

Posiadamy bazy danych budynków 3D dla największych polskich miast

previous arrow
next arrow

Dane wysokościowe to cyfrowe reprezentacje powierzchni Ziemi, które zawierają informacje o wysokościach, nachyleniach, ukształtowaniu terenu i innych cechach topograficznych. Tworzymy je z pomocą technologii takich jak skanowanie laserowe, fotogrametria lotnicza lub satelitarna, a także przez łączenie danych z różnych źródeł.

Numeryczne modele terenu (NMT, ang. DTM) oraz numeryczne modele powierzchni terenu (NMPT, ang. DSM) są kluczowymi narzędziami stosowanymi w wielu dziedzinach do analiz środowiskowych i topograficznych oraz wizualizacji krajobrazu naturalnego lub miejskiego.

Numeryczny Model Terenu (NMT)

Jest zapisem danych przestrzennych zawierającym informację wysokościową o terenie, z wyłączeniem obiektów znajdujących się na jego powierzchni. Najczęściej przechowywany jest w postaci ciągłej warstwy rastrowej, gdzie wartość każdego piksela odpowiada średniej wysokości terenu przez niego reprezentowanego. Wśród potencjalnych zastosowań NMT można wymienić projektowanie sieci bezprzewodowych, czy ocenę zagrożenia powodziowego.

Podstawowy zasób danych NMT w GEOSYSTEMS Polska stanowią dane na trzech poziomach szczegółowości: NMT 50m, NMT 20m oraz opracowywany indywidualnie NMT 5m.

Numeryczny Model Powierzchni Terenu (NMPT)

Numeryczne modele powierzchni terenu to szczegółowe reprezentacje trójwymiarowej powierzchni Ziemi, uwzględniające budynki, roślinność (drzewa), obiekty infrastruktury (wiadukty, kominy) itp. NMPT są tworzone za pomocą zaawansowanych technologii pomiarowych, takich jak skanowanie laserowe czy fotogrametria lotnicza.

Numeryczne modele miast 3D (budynki 3D)

Specyficzną odmianą NMPT jest wektorowa baza danych wysokościowych, zawierająca bryły budynków wraz z rzędnymi ich dachów. Posiadamy archiwum modeli miast 3D w zapisie wektorowym. Do niektórych zastosowań modele budynków wyposażane są w tekstury elewacji i dachów. Modele takie są podstawa dla tworzenia fotorealistycznych scenerii trójwymiarowych miast.

Bazy tego typu mamy dla największych miast Polski (m.in. Warszawa, Gdańsk, Kraków, Wrocław, Poznań, Szczecin, Rzeszów).

Dostosowanie danych wysokościowych

Na indywidualne zamówienie opracowujemy szczegółowe modele wysokościowe wskazanych obszarów. Dane wysokościowe dostarczane są w wymaganym przez użytkownika formacie rastrowym, zaś jeśli zachodzi taka potrzeba, opracowujemy modele w formie wektorowych nieregularnych sieci trójkątów (ang. TIN).

Zastosowanie danych wysokościowych GIS:

  • Analizy hydrologiczne: NMT mogą być wykorzystywane do modelowania przepływu wód, prognozowania powodzi, identyfikacji obszarów podatnych na zalanie oraz analizy zasobów wodnych, co jest niezwykle ważne w planowaniu zarządzania wodą, również w kontekście obszarów zagrożonych suszą.
  • Urbanistyka i inżynieria lądowa: NMT mogą być używane do analizy terenu i określania jego potencjału pod kątem budowy infrastruktury, planowania rozwoju miejskiego, układu dróg, lokalizacji budynków i innych elementów urbanistycznych, prognozowanie zjawisk takich jak erozja czy osiadanie gruntu,
  • Analizy widoczności: NMPT mogą być stosowane do symulacji widoczności w różnych warunkach, co jest przydatne w optymalizacji rozmieszczenia kamer monitoringu, oceny wpływu nowych budynków na widok z okolicznych obszarów.
  • Analizy propagacji: stosowane są przy opracowaniu telekomunikacyjnych sieci nadawczych przy planowaniu rozmieszczenia anten telekomunikacyjnych.
  • Symulacje oświetlenia: wykorzystując dane NMPT, można przeprowadzać symulacje oświetlenia naturalnego, co jest szczególnie ważne w projektowaniu przestrzeni urbanistycznych. Korzystając z NMT, wspomaganego NMPT można wskazać optymalne miejsce pod farmę fotowoltaiczną, a także zasilić analizy dotyczące miejsc pod farmy wiatrakowe.
  • Planowanie przestrzenne: NMPT są niezwykle przydatne w projektowaniu infrastruktury, takiej jak linie energetyczne, sieci wodociągowe czy sieci transportowe. Pozwalają na dokładną analizę położenia istniejących obiektów i optymalizację trasy lub lokalizację nowych infrastruktur, uwzględniając topografię terenu wraz z obiektami terenowymi.
Budynki 3D | GEOSYSTEMS Polska
Dane wysokościowe GIS | Numeryczny Model Terenu 20m