Stanisław Staszic Rycina | Historia GEOSYSTEMS Polska
Historia

Historia i projekty GIS

„Chcąc razem pojąć cały, staje się niepojętym dla niego ogół każdy. Nic nie widzi oko, kiedy razem widzi wszystko. Tylko rozważanie części; tylko rozbiór na szczegóły jest jedyną drogą do ogółów objęcia, poznania i wyobrażenia” Stanisław Staszic (1793)

Laboratorium Teledetekcji i Geoinformatyki GEOSYSTEMS Polska zostało zarejestrowane jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w czerwcu 1995 roku. Od tego czasu jesteśmy jednym z wiodących w Polsce dostawców rozwiązań geoprzestrzennych.

Naszą kluczową kompetencą jest szeroko pojęta informacja przestrzenna, technologie jej pozyskiwania, przetwarzania, analizy i prezentacji. Wykonujemy badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe projekty GIS w zakresie branżowych zastosowań teledetekcji, fotogrametrii oraz systemów informacji geograficznej GIS.

W ciągu blisko 30 lat naszej działalności zrealizowaliśmy szereg pionierskich projektów geoinformatycznych, teledetekcyjnych, fotogrametrycznych oraz kartograficznych.

Od połowy lat 90. dostarczamy pozyskiwane zdalnie z pułapu lotniczego i satelitarnego precyzyjne dane dotyczące ukształtowania terenu, typu oraz właściwości jego użytkowania oraz pokrycia (trójwymiarowe modele miast). Naszymi klientami były m.in. wszystkie działające w kraju firmy telekomunikacyjne, a dane przez nas opracowane przyczyniają się do rozwoju nowych generacji sieci telefonii komórkowej i tym samym znaczącego podniesienia jakości tych usług.

Projekty GIS | Budynki 3D Warszawa | GEOSYSTEMS Polska
Projekty GIS | Budynki 3D Warszawa | GEOSYSTEMS Polska
Projekty GIS | Modelowanie propagacji na podstawie danych wysokościowych budynków 3D | GEOSYSTEMS Polska

W nowym millenium budujemy bazy danych i realizujemy zaawansowane projekty GIS

W firmie powstaje stale rozbudowywana i aktualizowana wysokiej jakości baza danych geoprzestrzennych opracowywanych na podstawie zdjęć satelitarnych i lotniczych (w tym badań terenowych), co pozwala na uczestnictwo w najciekawszych projektach badawczo-rozwojowych.

Baza ta była wykorzystywana w realizowanych przez firmę badaniach środowiska geograficznego (np. europejski projekt JRS/EEA MARS MERA/1998, EKOPOL/1999, System Informacji Przestrzennej dla Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej/2000, monitoring powodzi w Polsce/2007, projekt ESA PECS-GMES FM/2009).

Była również ważnym komponentem wydawanych przez nas interaktywnych planów/modeli miast i regionów, stosowano ją w symulatorach lotów oraz innych produktach przeznaczonych dla szerokiego kręgu odbiorców.

Projekty GIS | Monitoring fali powodziowej na Odrze w 1997 roku | Teledetekcja radarowa | GEOSYSTEMS Polska
Monitoring fali powodziowej na Odrze w 1997 roku na obrazowych danych radarowych.

Tatry i Podtatrze. Atlas Satelitarny 1:15 000 | Wydawnictwo jubileuszowe GEOSYSTEMS Polska

Zdobywamy rynek nawigacji satelitarnej

Naszym największym sukcesem było opracowanie we współpracy z firmą Aqurat Sp. z o.o. produktu znanego jako AutoMapa®. Ten pionierski system nawigacji GPS ukazał się na rynku już w roku 2003, na długo przed erą smartfonów. Mimo licznych konkurencyjnych produktów, długo pozostawał najpopularniejszym w kraju, ciesząc się do teraz wysokim uznaniem ze względu na dokładność i aktualność danych. Połączony wysiłek firm GEOSYSTEMS Polska, Aqurat i Indigo Sp. z o.o. zaowocował również powstaniem jednego z czołowych serwisów mapowych w Polsce Targeo.pl oraz jego licznych zastosowań tematycznych (monitoring pojazdów, inne usługi lokalizacyjne, w tym również wykorzystywane przez wszystkie krajowe służby ratownicze).

System nawigacyjny AutoMapa, najlepsza nawigacja w Polsce

Dostarczamy zobrazowania satelitarne oraz technologie ich przetwarzania

Od początku swojej działalności jesteśmy dystrybutorem danych satelitarnych oferowanych przez różnych operatorów (m.in. ESA, SpotImage, IRS, Cartosat, RADARSAT), jak również dystrybutorem i partnerem technologicznym wiodących producentów oprogramowania geoinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania i analizy danych obrazowych: ERDAS®, Leica Geosystems®, Intergraph®, HEXAGON®, Trimble® eCognition.

Logotypy partnerów GEOSYSTEMS Polska

GEOSYSTEMS Polska dziś

Nasza bieżąca aktywność to nadal projekty GIS, w szcególności realizacja projektów badawczo-rozwojowych. Skupiamy się również na możliwościach, jakie oferują w teledetekcji różnego rodzaju bezzałogowe statki powietrzne (BSP). Najnowszy projekt realizowany przez nas to opracowanie systemu obrazowania wielospektralnego oraz jego integracja z platformą aerostatu na uwięzi (GeoBalon).


Najważniejsze projekty GIS zrealizowane przez GEOSYSTEMS Polska

Phare MERA Land Degradation Mapping (1995-1997): ocena degradacji i erozji gleb w Polsce. Celem projektu było opracowanie i zastosowanie spójnych metod gromadzenia i analizy danych z połączonych źródeł teledetekcyjnych i kartograficznych do oceny, modelowania i mapowania procesów erozji gleb (więcej informacji).

Monitoring fali powodziowej na Odrze (1997): projekt obejmujący „interwencyjne” przetwarzanie satelitarnych zobrazowań radarowych z satelity ERS-2 SAR.

System Informacji Przestrzennej dla Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej (2000): projekt KBN PBZ 17-08 obejmujący opracowanie podstaw informatycznego systemu gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych oraz informacji przestrzennych umożliwiających waloryzację RPP i związanych z nią obszarów wiejskich. Bazował na opracowaniu i wdrożeniu szybkich i wiarygodnych metod oceny jakości poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego i społeczno-ekonomicznego związanego z RPP, ze szczególnym uwzględnieniem metod oceny stanu roślin umożliwiających wykonywanie prognoz plonów głównych upraw rolnych. Opracowano metodologię szerokiego udostępniania wskaźników waloryzacji RPP w postaci numerycznej oraz stanu poszczególnych elementów środowiska ze wskazaniem na obszary podlegające degradacji (zobacz publikację).

Ocena jakości danych satelitarnych Cartosat-1 (2008): program badawczy Indyjskiej Agencji Kosmicznej skupiał się na weryfikacji jakości geometrycznej i interpretacyjnej zdjęć uzyskanych przez Cartosat-1, stereoskopowy sensor optyczny satelity obserwującego Ziemię na orbicie synchronicznej ze Słońcem. Satelita został zbudowany, wystrzelony i utrzymywany przez Indian Space Research Organization. Weryfikację przeprowadzono przy użyciu stereopary obrazów dla ośrodka testowego zlokalizowanego w Polsce. W skład zespołu badawczego weszli inżynierowie z firmy GEOSYSTEMS Polska oraz naukowcy z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Zdjęcia zostały przetworzone za pomocą oprogramowania Leica Photogrammetry Suite.

Element usługi monitorowania lasów GMES (2009-2011): w rezultacie projektu opracowano innowacyjne metody badań środowiskowych i zastosowano je do oceny danych wejściowych związanych z gazami cieplarnianymi na potrzeby sprawozdawczości krajowej, wymaganej Protokołem z Kioto. Monitoring opierał się na danych uzyskanych ze zdjęć satelitarnych oraz danych uzyskanych z inwentaryzacji naziemnej. Produkty dostarczone w ramach tej usługi obejmowały: ortomozaiki na lata 1990 i 2006, mapę obszarów leśnych 1990; mapa typu lasu 2006 oraz mapa zmian powierzchni lasów 1990/2006. Ponadto, wykorzystując dane EO w połączeniu z inwentaryzacją terenową oraz w oparciu o czynniki IPCC (równania allometryczne) oszacowano statystyki biomasy i węgla (więcej w tej nocie).

Ocena wilgotności gleby na podstawie zdjęć mikrofalowych (2012): ocenę wilgotności gleby na podstawie danych Radarsat-2 przeprowadzono w ramach projektu badawczego we współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym. Badania prowadzono w odniesieniu do różnych typów roślinności obszarów badawczych zlokalizowanych nad polskimi obszarami sieci NATURA 2000. W trakcie projektu dane mikrofalowe poddano ortorektyfikacji i skorygowano radiometrycznie w celu uzyskania współczynników rozproszenia wstecznego. Wartości te zostały następnie skorelowane z pomiarami wilgotności gleby naziemnej.

Platforma do agregacji, przetwarzania i analizy danych dotyczących planowania miejskiego i regionalnego Plan4Business (2014): celem projektu było opracowanie platformy, która może służyć użytkownikom jako katalog danych planistycznych, takich jak infrastruktura transportowa, plany regionalne, plany miejskie i plany zagospodarowania przestrzennego. Stanowi ona nie tylko centralny punkt dostępu do zintegrowanych, zharmonizowanych i gotowych do użycia sformatowanych danych, ale oferuje też bogatą funkcjonalność w zakresie analizy i wizualizacji danych za pośrednictwem interfejsu programowania aplikacji (API) oraz interaktywnego interfejsu internetowego. Jednym z rezultatów projektu P4B była stworzona z myślą o inwestorach, deweloperach i użytkownikach nieruchomości platforma, na której dostępne były informacje na temat ocenianego potencjału biznesowego lokalizacji. Badania przeprowadzono w oparciu o tzw. analizę catchment – analizę potencjału rynkowego w określonym czasie podróży (więcej informacji).

Geoinformacja satelitarna na potrzeby zarządzania kryzysowego i koordynacji – GECCO (2015): w ramach projektu finansowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną powstaje platforma usługowa do integracji, przechowywania i analizy informacji przestrzennych związanych z sytuacjami kryzysowymi, uzyskiwanych głównie z wykorzystaniem danych satelitarnych. Dzięki zastosowaniu platformy zharmonizowane dane zostaną zintegrowane w spójny, jednolity, stale rosnący i aktualizowany zbiór danych opisujący rozwój dynamicznej sytuacji kryzysowej. Ta forma danych umożliwia przeprowadzenie szeregu analiz wykorzystujących świadomość sytuacyjną wśród podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w zarządzanie kryzysowe, a także ogółu społeczeństwa. Platforma GECCO integruje informacje z systemów satelitarnych obserwacji Ziemi i monitoringu GNSS. Podejście to pozwala określić wpływ zdarzeń kryzysowych na ruch drogowy.

EO4EP – Earth Observation for Eastern Partnership (2016-2018): celem projektu było osiągnięcie skokowego wzrostu wykorzystania satelitarnych informacji o środowisku w programach rozwojowych realizowanych przez Bank Światowy i Europejski Bank Inwestycyjny w regionie Europy Wschodniej, w szczególności w celu wspierania współpracy technicznej i wymiany wiedzy pomiędzy krajami Partnerstwa Wschodniego. Projekt finansowany przez Europejską Agencję Kosmiczną w ramach Obserwacji Ziemi dla Partnerstwa Wschodniego. .